VAXHOLMS LOKALAVDELNING

Hem
Vårt program
Vilka är vi?
Valresultat
Stadgar

Kontakt

Länkar

Internt
 

Stadgar

Antagna vid medlemsmöte 2005-08-17

§ 1         Den ideella föreningen Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan i Vaxholm är en lokal organisation i Vaxholms Församling för samarbete mellan partipolitiskt obundna inom Svenska kyrkan.

Föreningen är medlem i riksorganisationen Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan genom Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan i Stockholms stift.

§ 2         Partipolitiskt Obundnas i Svenska Kyrkan ändamål är att främja möjligheten att på partipolitiskt obunden grund åtaga sig förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan.

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan vill arbeta för att det i kyrkliga val väljs personer som lever i kyrkans gudstjänstgemenskap och har insikt i och intresse för kyrkliga frågor. Dessa personer har som ledamöter i olika beslutande organ rätt att hävda sin egen uppfattning.

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan vill tjäna som forum för informationsutbyte och samverkan i kyrkliga frågor.

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan vill stimulera till samverkan mellan olika kyrkliga traditioner.

Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan vill genom opinionsbildning bidra till ökad medvetenhet om demokratins villkor inom kyrkan.

§ 3         Medlemskap i Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan i Vaxholm kan beviljas personer som ansluter sig till den målsättning som kommer till uttryck i § 2.
Samma person kan endast vara medlem i en lokal Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan-förening.

Medlemskap i Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan i Vaxholm beviljas av dess styrelse. Medlem som handlar i strid med föreningens ändamål eller som inte har fullgjort sina förpliktelser mot föreningen kan på förslag av styrelsen uteslutas av årsmötet.

§ 4         Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 5         Partipolitiskt Obundnas i Svenska Kyrkan i Vaxholm högsta beslutande organ är dess årsmöte. Rösträtt vid årsmöte tillkommer medlemmar som fullgjort sin skyldighet att betala medlemsavgift.

§ 6         Årsmöte bör äga rum före februari månads utgång. Kallelse till årsmöte skall av styrelsen tillställas varje enskild medlem under adress eller e-postadress som denne angivit. Kallelse skall avsändas senast 14 dagar före årsmöte.

Vid årsmöte skall styrelsen lägga fram årsredovisning bestående av förvaltningsberättelse och bokslut avseende föregående år samt revisorernas berättelse.

Vid årsmöte skall beslut fattas om:

1.      Val av mötesordförande, protokollförare och en justerare, vilken har att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet samt tjänstgöra som rösträknare.

2.      Fastställande av röstlängd

3.      Fastställande av resultat- och balansräkning

4.      Ansvarsfrihet för styrelsen avseende föregående års förvaltning

5.      Val av styrelseordförande för tiden fram till nästa årsmöte

6.      Val av styrelseledamöter och ersättare enligt § 7

7.      Val av två revisorer och en ersättare för dessa, alla för tiden fram till nästa årsmöte.

8.      Val av valberedning och sammankallande för denna

9.      Fastställande av medlemsavgift

10.       Val av ombud att för tiden till dess nytt val förrättas företräda Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan i Vaxholm vid stiftsföreningen Partipolitiskt Obundnas i Svenska Kyrkan i Stockholms stifts årsmöte

11.       Övriga ärenden väckta av styrelsen eller av medlem
Medlemmar äger rätt att väcka ärenden till årsmötet genom motion. Motion skall inges till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över inkomna motioner och tillställa medlemmarna motioner och yttranden över dessa senast en vecka före årsmötet.

§ 7         Beredande och verkställande organ för Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan i Vaxholm är dess styrelse. Den består av ordförande och fyra andra ordinarie ledamöter samt tre ersättare för dessa. Ordföranden väljs vid årsmötet för tiden fram till nästa årsmöte. Övriga ordinarie ledamöter och ersättare för dessa väljs vid årsmötet för tiden fram till det årsmöte som äger rum andra året efter valtillfället. Valen skall varje år förutom ordföranden omfatta 2 styrelseledamöter och en resp. två styrelsesuppleanter.

Styrelsen väljer bland de ordinarie ledamöterna en vice ordförande, en sekreterare och en kassör.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför när minst tre ordinarie ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande.

§ 8         Beslut i styrelsen och vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid omröstning som utfaller med lika röstetal i styrelsen gäller ordförandens utslagsröst. Vid årsmötet skiljer lotten.

§ 9         Ändring av dessa stadgar liksom beslut om upplösning av Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan i Vaxholm skall för att gälla fattas av två på varandra följande årsmöten eller vid ett årsmöte med 2/3 majoritet.

Om Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan i Vaxholm upplöses skall dess överskott tillfalla stiftsföreningen Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan i Stockholms stift.